Kromozom

Hücrelerin çoğalması esnasında soyaçe­kim özelliklerinin yeni yavru hücrelere ta­şınmasında rol oynayan kromozomlar hüc­renin nukleusunda yani çekirdeğin içinde ve çift olarak bulunurlar. insanda 22 çifti somatik otozom, 1 çifti de cinsiyet kro­mozomu eşeysel olmak üzere 23 çift yani 46 kromozom vardır. Cinsiyet kromozomla­rı x ve Y ile adlandırılırlar. Erkekte xy kro­mozomları, kadında ise xx kromozomları bulunur. Kromozomlar deoksi ribo nukleik asit veya kısaca dna dediğimiz molekül zincirlerinden ve histon denen proteinler­den oluşur. kromozomlar, hücre durgunken görülmez, sadece hücre bölündüğü sırada özellikle metafaz safhasında görülür

Canlılarda kalıtım özelliklerini taşıyan ve adına Gen denilen raktörler ise, kromozom, çiftlerinde karşılıklı alel olarak bulunur­lar. Bir özelliğin nesilden nesile aktarılma­sında görülen değişmeler yani varyasyon­lar alel Genlerin bölünme sonucu aynı ve­ya değişik karakter taşımalarından mey­dana gelir

Eğer bir kromozomda herhangi bir kprakteri belirten gen çifti birbirinin ay­nı ise o hücreye homozigot, gen çifti bir-Dirinden farklı ise o hücreye heterozigor denir. insanlarda cinsiyetin belirlenmesi, bölün­me sonucu ancak ve sadece x kromozomu taşıyabilen ovum ile x veya y kromozomu taşıyabilecek olan spermin birleşmesine bağlıdır. Ovumu dölleyen sperm, x kromo­zomu, taşıyorsa bu Kromozom ovumdaki x kromozomu ile birleşince xx kromozom çiftini meydana getirecek ve çocuk kız ola­caktır. Aksi halde mayoz bölünme sonucu kendisinde Y kromozomu kalmış olan sperm ovumun x kromozomu ile döllene­cek ve sonuç olarak xy kromozomlarını taşıyan oğlan çocuğunu meydana getire­cektir

Reklamlar